PACHICO SURFACE SPEED

Алкохолен продукт за момента дезинфекция на повърхности

PACHICO SURFACE SPEED е с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие, като в областта на приложение е дезинфекция на малки по площ и устойчиви на алкохол повъхности, които влизат в контакт с храни, в здравни лечебни заведения, в козметична и фармацевтична индустрия, обекти с обществено предназначение и във ветеринарната практика.

Приложение на продукта: Биоцидът е с бактерицидно, фунгицидно (Candida alblcans) и ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка) действие, като в областта на приложение е дезинфекция на малки по площ и устойчиви на алкохол повъхности, които влизат в контакт с храни, в здравни лечебни заведения , обекти за производство и търговия на храни, козметична и фармацевтична индустрия, обекти с обществено предназначение и във ветеринарната практика.
Препоръки за употреба: Дезинфекция на малки по площ непорьозни повърхности: всички те се напръскват или забърсват (чиста кърпа) до пълното им намокряне, като трябва да останат мокри до изтичане на времето на въздействие - 1 мин. При необходимост се нанасят допълнителни количества биоцид при тази експозиция. След това е необходимо проветряване на помещението.
Подходящ за: МАСОВА И ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Разфасовки: 0,5л - бутилка, 1л - бутилка, 5л - туба, 10л - туба.
Технически характеристики: Главна група 1 - Дезинфектанти.
Продуктов тип 2 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни.
Продуктов тип 4 - Област на употреба свързана с храни и фуражи.
Предупреждения за опасност: H225 Силно запалими течности и пари.
Препоръки за безопасност: P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.
P501 Съдът, съдържанието да се изхвърли в лицензирана фирма за третиране или за събиране на опасни отпадъци или разрешен център за събиране на опасни отпадъци, с изключение на празни чисти съдове, които могат да бъдат унищожени като неопасни отпадъци.
Срок на годност: 3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки и на сухо място.

направи запитване

make inquiry
Име
Фамилия
Съгласен съм с условията за ползване виж тук