УСЛОВИЯ ЗА ПОЗЛВАНЕ НА PACHICO.NET

В настоящите условия се описват и уреждат взаимоотношенията между посетителите на уебсайта PACHICO.NET и организацията стояща зад него.

PACHICO.NET e Интернет информационна страница за представяне на стоки, услуги и извършване на запитвания за същите от потребители на марката Пачико. Страницата е собственост на ПАЧИКО ЕООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и вписано в Търговския регистър с ЕИК: 117525740, наричано за краткост “Дружеството“.

За пълна яснота на настоящите ОУ, под „Потребител“ се разбира всеки посетители в страницата PACHICO.NET, независимо дали попадат под дефиницията на „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и независимо дали са регистрирани, представляват юридически лица, физически лица или са Клиенти по смисъла на настоящите ОУ.

Дружеството си запазва правото да променя Общите си условия, като промените влизат в сила незабавно след обновяването им на адреса на страницaта PACHICO.NET. Потребителите следва сами да проверяват за промени в Общите условия, като Дружеството не е длъжно да ги информира по друг начин за промени, освен ако такива задължения произтичат за Дружеството от ЗЗП и/или други български законодателни актове или международни договори, които са приложими по отношение на Република България.

Основни разпоредби на настоящите общи условия:

PACHICO.NET предоставя на Потребителя възможност да прави запитване за различни видове продукти предлагани на сайта.

Предоставяните от Дружеството продукти са разнообразни и динамично могат да се допълват и модифицират с оглед тяхното подобряване и разширяване.

Отговорности на страните:

Дружеството не носи отговорност спрямо Потребителите, Клиентите или трети лица в следните ситуации:

Форсмажорни обстоятелства, които да водят до невъзможността за връщане на запитване от страна на Пачико. При настъпване на такава Дружеството ще информира клиентите/потребителите си за настъпилите трудности.

Дружеството не гарантира, че достъпът до интернет страницата PACHICO.NET ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Дружеството.

Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на достъп до PACHICO.NET, както и за необработването или ненавременното обработване на запитванията за продуктите, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет доставчици, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги, извън контрола на Дружеството.

При използване насайта PACHICO.NET Клиентът се задължава:

 •       да посочи коректни данни:име, фамилия, име на юридическото лице (ако е приложимо), ЕИК (ако е приложимо), валидна електронна поща, телефон за връзка и други данни, необходими за предоставяне на услуга от Дружеството;

•        да не предоставя неистински или невалидни заявки или друга невярна информация. При използване на сайта PACHICO.NET Клиентът има право: •      да получи отговор на запитването направено от него за стоки по начина, по който са описани в сайта;

 •       да се свърже с Дружеството чрез контактната информация, попълнена на сайта.