PACHICO DZF BA

Безалдехиден дезинфектант за повърхности

PACHICO DZF BA е с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие и почистващ ефект, като областите на приложение са повърхности в здравни и лечебни заведения и обекти с обществено предназначение и кухненски инвентар за производство и търговия с храни.

Приложение на продукта: Биоцидът е с бактерицидно,фунгицидно и вирусоцидно действие и почистващ ефект, като областите на приложение са:
- дезинфекция на повърхности (фоайета, стълбища, чакални, стени, твърда мебел) в здравни и лечебни заведения и обекти с обществено предназначение;
- дезинфекция на повърхности, кухненски инвентар, оборудване за приготвяне и съхранение на храни, посуда и прибори за хранене в обекти за производство и търговия с храни.
Препоръки за употреба: Почистване и дезинфекция на повърхности (здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение):

- чрез забърсване/напръскване с 0,5% р-р при експозиционно време 4 часа.
- чрез забърсване/напръскване с 1% р-р при експозиционно време 1 час.
- чрез забърсване/напръскване с 2% р-р при експозиционно време 15 минути.

РАЗХОДНИ НОРМИ

С Моп - 100мл/м2, с оросяваща техника - 300мл/м2, с машини тип Kercher - 150мл/м2.
Почистване и дезинфекция на повърхности,оборудване,кухненски инвентар (обекти за приготвяне и търговия с храни):

- чрез забърсване с 1% р-р при експозиционно време 1 час.
- чрез забърсване с 2% р-р при експозиционно време 15 минути.

Почистване и дезинфекция на кухненска посуда и прибори:

- чрез потапяне/накисване в 0,5% р-р при експозиционно време 30 минути.
Подходящ за: ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Разфасовки: 1л - бутилка, 5л - туба, 10л - туба.
Технически характеристики: Главна група 1 - Дезинфектанти.
Продуктов тип 2 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни.
Продуктов тип 4 - Област на употреба свързана с храни и фуражи.
Предупреждения за опасност: H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност: Р261 Избягвайте вдишване на изпаренията.
Р273 Да се избягва изпускане в околната среда.
Р280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска.
P363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
Р301+Р330+Р331+Р310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Р303+Р361+Р353+Р310 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА или косата: незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Р305+Р351+Р338+Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Р304+Р340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.
Срок на годност: 3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място, далеч от киселини.

направи запитване

make inquiry
Име
Фамилия
Съгласен съм с условията за ползване виж тук