PACHICO DZF OXI

Дезинфектант с активен кислород

PACHICO DZF OXI е с бактерицидно и фунгицидно действие, област на приложение са почистване и дезинфекция на всякакъв вид повърхности, машини и съоръжения в обекти за производство и търговия с храни.

Приложение на продукта: Биоцидът е с бактерицидно и фунгицидно действие, с област на приложение - почистване и дезинфекция на всякакъв вид повърхности, машини и съоръжения в обекти за производство и търговия с храни.
Препоръки за употреба: Прилага се в 0.5%-2.0% работни разтвори при експозиция 15 до 20 минути и препоръчителен температурен режим от 5-25ºC. След дезинфекция следва изплакване с питейна вода.
Подходящ за: ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Разфасовки: 1л - бутилка, 5л - туба, 10л - туба.
Технически характеристики: Главна група 1 - Дезинфектанти.
Продуктов тип 4 - Област на употреба свързана с храни и фуражи.
Предупреждения за опасност: H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Препоръки за безопасност: P260 Не вдишвайте изпарение/ аерозоли.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазни очила/ предпазно облекло/ предпазна маска за лице.
P301 + P330 + P331 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P303 + P361 + P353 + P310 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА ИЛИ КОСАТА: незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/ вземете душ. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция улесняваща дишането.
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода, в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и до колкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.
Срок на годност: 1 година. Съхранявайте в оригиналната опаковка, на сухо място.

направи запитване

make inquiry
Име
Фамилия
Съгласен съм с условията за ползване виж тук