PACHICO DZF SCRUB

Течен сапун с дезинфекциращо действие (биоцидно разрешително)

PACHICO DZF SCRUB е с бактерицидно и фунгицидно действие и миещ ефект, като областта на приложение е хигиенно миене на ръце с дезинфекционен ефект в лечебни и здравни заведения, в обекти с обществено предназначение, хранително-вкусовата промишленост.

Приложение на продукта: Биоцидът е с бактерицидно и фунгицидно действие и миещ ефект, като областта на приложение е хигиенно миене на ръце с дезинфекционен ефект в лечебни и здравни заведения, в обекти с обществено предназначение, хранително-вкусовата промишленост.
Препоръки за употреба: Хигиенно миене на ръце - достатъчно количество от биоцида се втрива в кожата на ръцете в продължение на 60 секунди, след което ръцете се изплакват с вода и се подсушават с кърпи за еднократна употреба.
Подходящ за: ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Разфасовки: 1л - бутилка, 5л - туба, 10л - туба.
Технически характеристики: Главна група 1 - Дезинфектанти.
Продуктов тип 1 - Хигиена на човека.
Предупреждения за опасност: H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност: P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
Р280 Използвайте предпазни очила/предпазна маска за лице.
Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателнос вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи ,ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
Р310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.
Срок на годност: 3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място.

направи запитване

make inquiry
Име
Фамилия
Съгласен съм с условията за ползване виж тук