PACHICO AHD

Течен дезинфектант за ръце

PACHICO AHD е с бактерицидно туберкулоцидно, вирусоцидно и фунгицидно действие, като областите на приложение са хигиена и дезинфекция на ръце и кожа.

Приложение на продукта: Биоцидът е с бактерицидно вкл. туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/HIV, Herpes simplex тип 1 и 2, Rota virus), фунгицидно действие, като областите на приложение са:
- хигиена и дезинфекция на ръце;
- хирургична дезинфекция на ръце;
- дезинфекция на кожа преди медицински манипулации.
Препоръки за употреба: Втриване в кожата на ръцете от биоцида, който е готов за употреба. Дезинфекция на кожа преди медицински манипулации - чрез обтриване на кожата с тампон, обилно напоен с биоцида до изсъхване при експозиционно време 1 минута (бактериоцидно и фунгоцидно действие).

Подходящ за: ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Разфасовки: 1л - бутилка, 5л - туба, 10л - туба.
Технически характеристики: Главна група 1 - Дезинфектанти.
Продуктов тип 1 - Хигиена на човека.
Предупреждения за опасност: Н225 Силно запалими течности и пари.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Н336 Може да предизвика сънливост и световъртеж.
Препоръки за безопасност: P210 Да се пази от топлина/искри/, открит пламък, нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.
P260 Не вдишвайте изпарения/аерозоли.
Р280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила ,предпазна маска.
Р305+Р351+Р338+Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Р403+Р235 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.
Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.
Срок на годност: 3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място.

направи запитване

make inquiry
Име
Фамилия
Съгласен съм с условията за ползване виж тук