DZF INS

Дезинфектант за медицински инструменти

DZF INS е с бактерицидно, включително туберкулоцидно, фунгицидно и спороцидно действие и почистващ ефект, като областите на приложение са дезинфекция и почистване на медицински инструменти, лабораторна стъклария, анестезиологична апаратура, ендоскопи – твърди и гъвкави.

Приложение на продукта: Биоцидът е с бактерицидно, включително туберкулоцидно, фунгицидно и спороцидно действие и почистващ ефект, като областите на приложение са дезинфекция и почистване на медицински инструменти, лабораторна стъклария, анестезиологична апаратура, ендоскопи - твърди и гъвкави.
Препоръки за употреба: Начин на употреба:
Чрез потапяне - бактерициден и фунгициден спектър на действие:
- концентрация 0,25% - 120 мин. експозиция;
- концентрация 0,5% - 30 мин. експозиция;
- концентрация 4,0% - 15 мин. експозиция.
Чрез потапяне - туберкулоциден, спорициден спектър на действие:
- концентрация 10,0% - 240 мин. експозиция.
Подходящ за: ПРОМИШЛЕНА И/ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Разфасовки: 1л - бутилка, 5л - туба, 10л - туба.
Технически характеристики: Главна група 1 - Дезинфектанти.
Продуктов тип 2 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни.
Предупреждения за опасност: H301 Токсичен при поглъщане.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Н317 Може да предизвика алергична ракция на кожата.
Н332 Вреден при вдишване.
H334 Може да причини алергични или астматични симптоми, или затруднения в дишането при вдишване.
H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти.
Препоръки за безопасност: P202 - Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.
P261 - Избягвайте вдишване на изпаренията.
P264 - Да се измие ръце, лице старателно след употреба.
P270 - Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P280 - Използвайте предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска за лице.
P363 - Изперете замърсеното облекло преди употреба.
P301+P330+P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
P303+P361+P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ.
P304+P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P308+P313 - ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
P501 - Съдържанието да се изхвърли в лицензирана фирма за третиране или за събиране на опасни отпадъци или разрешен център за събиране на опасни отпадъци, с изключение на празни чисти съдове, които могат да бъдат унищожени като не опасни отпадъци.
Срок на годност: 3 години. Съхранявайте в оригиналната опаковка, на сухо място.

направи запитване

make inquiry
Име
Фамилия
Съгласен съм с условията за ползване виж тук