DZF P

Концентриран дезинфектант за повърхности (биоцидно разрешително)

DZF P е с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие и почистващ ефект, като областите на приложение е почистване и дезинфекция на повърхности в здравни и лечебни заведения и обекти с обществено предназначение.

Приложение на продукта: Биоцидът е с бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно и вирусоцидно (HBV/HIV) действие и почистващ ефект, като областите на приложение е почистване и дезинфекция на повърхности в здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение.
Препоръки за употреба: Биоцидът се прилага под формата на водни разтвори с температура на водата 20-25°C.

Чрез забърсване:
- 025% работен разтвор - 6 часа;
- 0,5% работен разтвор - 4 часа;
- 1,0% работен разтвор - 1 час.
Подходящ за: ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Разфасовки: 1л - бутилка, 5л - туба, 10л - туба.
Технически характеристики: Главна група 1 - Дезинфектанти.
Продуктов тип 2 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни.
Предупреждения за опасност: H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
Н334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.
Н341 Предполага се, че причинява генетични дефекти.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност: Р202 Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.
P261 Избягвайте вдишване на изпраенията.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазни очила/ предпазно облекло/ предпазна маска за лице.
P363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
P301 + P330 + P331 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P303 + P361 + P353 + P310 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА ИЛИ КОСАТА: незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/ вземете душ. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P305 + P351 + P338 +Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода, в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и до колкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция улесняваща дишането.
Р308 + Р313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.
Срок на годност: 3 години. Съхранявайте в оригиналната опаковка, на сухо място.

направи запитване

make inquiry
Име
Фамилия
Съгласен съм с условията за ползване виж тук