PACHICO DZF ALD

Дезинфектант за твърди повърхности

PACHICO DZF ALD е с бактерицидно и фунгицидно действие и миещ ефект. Област на приложение е почистване и дезинфекция на водоустойчиви повърхности в лечебни заведения и хотели.

Приложение на продукта: Биоцидът е с бактерицидно и фунгицидно действие и миещ ефект, като областта на приложение е почистване и дезинфекция на водоустойчиви повърхности в лечебни заведения и хотели.
Препоръки за употреба: Почистване и дезинфвекция на водоустойчиви повърхности в лечебни заведения и хотели чрез забърсване:

- 0,25% работен разтвор - 360 мин. - бактерицидно и фунгицидно действие.
- 0,5% работен разтвор - 240 мин. - бактерицидно и фунгицидно действие.
Подходящ за: ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Разфасовки: 1л. - бутилка, 5л - туба, 10л - туба.
Технически характеристики: Главна група 1 - Дезинфектанти.
Продуктов тип 2 - Дезинфектнти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора и живони.
Предупреждения за опасност: Н314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно уврежда очите.
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
Н334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.
H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти.
Н410 Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност: P202 Не използвайте, преди да стe прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопастност.
P261 Избягвайте вдишване на изпаренията.
P273 Да се избягва изпускане в околоната среда.
P280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска за лице.
Р363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
Р301+Р330+Р331+Р310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Р303+Р361+Р353+Р310 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА или косатанезабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Р305+Р351+Р338+Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Р304+Р340 ПРИ ВДИШВАНЕ:Извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
Р308+Р313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.
Срок на годност: 3 години. Да се съхранява в оригинални опаковки, в хладно, сухо и добре вентилирано помещение на стайна температура, далече от храни, напитки. Да се пази далече от достъпа на деца.

направи запитване

make inquiry
Име
Фамилия
Съгласен съм с условията за ползване виж тук