DECIDE ALD PLUS

Професионален алкален обезмаслител с активнa пяна

DECIDE ALD plus се използва в интензивното животновъдство, хранително-вкусовата промишленост и други индустрии и има силно обезмасляващо действие срещу растителни, животински и минерални замърсявания.

Приложение на продукта: DECIDE ALD plus е алкална активна пяна. Продуктът се използва в интензивното животновъдство, хранително-вкусовата промишленост и други индустрии. DECIDE ALD plus има силно обезмасляващо действие срещу растителни, животински и минерални замърсявания.
Препоръки за употреба: В зависимост от замърсяванията препаратът се прилага като разтвор с концентрация от 1:5 до 1:20. Препаратът е подходящ за спрей център с пеногенератор. Образува алкална активна пяна, която се оставя да подейства 10-15мин, след което се изплаква с вода. Оптимален температурен режим - 30-50ºC.

Подходящ за: ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Разфасовки: 0,75л - бутилка, 5л - туба, 10л - туба.
Предупреждения за опасност: H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Препоръки за безопасност: P405 Да се съхранява под ключ.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода, в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и до колкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазни очила/ предпазно облекло/ предпазна маска за лице.
P314 При неразположение потърсете медицинска помощ.
P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
Срок на годност: 3 години. Съхранявайте в оригиналната опаковка, на сухо място.

направи запитване

make inquiry
Име
Фамилия
Съгласен съм с условията за ползване виж тук