DZF ULTRA

Концентриран дезинфектант за повърхности

DZF ULTRA е с бактерицидно и фунгицидно действие, като областите на приложение са дезинфекция и почистване на повърхности в лечебни и здравни заведения, обекти за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение, транспортни средства, санитарно оборудване, изтривалки в здравни и лечебни заведения.

Приложение на продукта: Биоцидът е с бактерицидно/вкл.туберкулоцидно/ и фунгицидно действие, като областите на приложение са: дезинфекция и почистване на повърхности /помещения, апарати, прибори, и твърди мебели/ в лечебни и здравни заведения, обекти за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение, транспортни средства и санитарно оборудване/мивки, вани, тоал. чинии, вкл. химически тоалетни/, изтривалки в здравни и лечебни заведения.
Препоръки за употреба: - чрез забърсване - разходна норма 100мл/м2;
- чрез напръскване - разходна норма 300мл/м2;
- чрез нанасяне на работен разтвор с водоразпръскваща машина - разходна норма 150мл/м2.

Концентрация на работния разтвор и време на действие:

- 0,25% за 60 минути - бактерицидно вкл. туберкулоцидно и фунгицидно;
- 0,5% за 30 минути или 1% за 15 минути - бактерицидно вкл. туберкулоцидно и фунгицидно.
Подходящ за: ПРОМИШЛЕНА И/ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Разфасовки: 1л - бутилка, 5л - туба, 10л - туба.
Технически характеристики: Главна група 1 - Дезинфектанти.
Продуктов тип 2 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни.
Продуктов тип 4 - Област на употреба свързана с храни и фуражи.
Предупреждения за опасност: H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност: P261 Избягвайте вдишване на изпраенията.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазни очила/ предпазно облекло/ предпазна маска за лице.
P363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
P301 + P330 + P331 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P303 + P361 + P353 + P310 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА ИЛИ КОСАТА: незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/ вземете душ. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция улесняваща дишането.
P305 + P351 + P338 +Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода, в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и до колкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.
Срок на годност: 3 години. Съхранявайте в оригиналната опаковка, на сухо място.

направи запитване

make inquiry
Име
Фамилия
Съгласен съм с условията за ползване виж тук