PACHICO GLANZ

Професионален продукт за почистване на стъклени и гланцирани повърхности

PACHICO GLANZ е почистващ препарат за прозорци, огледала, кристални и пластмасови повърхности (телефони, факсове, компютри, телевизори). Придава изключителен гланц на стъклените повърхности.

Приложение на продукта: Почистващ препарат за прозорци, огледала, кристални и пластмасови повърхности (телефони, факсове, компютри, телевизори). Придава изключителен гланц на стъклените повърхности.
Препоръки за употреба: Препаратът се използва чрез спрей-пистолет, като се нанася от 30-40см разстояние. Изчаква се за реакция, след това се изтрива с чиста и суха памучна бърсалка, която не оставя власинки.
Подходящ за: ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Разфасовки: 0,5л - бутилка, 1л - бутилка, 5л - туба, 10л - туба.
Технически характеристики: <2.5% анионни ПАВ, 5-15% бутилгликол, вода, парфюм.
Предупреждения за опасност: H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Препоръки за безопасност: P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.
P264 Да се измие лицето, ръцете старателно след употреба.
P280 Използвайте предпазни ръкавици.
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P332+P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
P362+P364 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
Срок на годност: 3 години. Да се съхранява в оригинални добре затворени опаковки в помещение, защитено от пряка слънчева светлина.

направи запитване

make inquiry
Име
Фамилия
Съгласен съм с условията за ползване виж тук