GLASREIN

Високо концентриран продукт за стъклени повърхности

GLASREIN действа за замърсявания от уличен прах, отлагания от индустриални газове, отпечатъци от пръсти и др. Придава на стъклото изключителен кристален блясък, а повърхността изсъхва без следи.

Приложение на продукта: GLASREIN действа дори при малки концентрации и има изразен почистващ ефект върху обичайни замърсявания от уличен прах, отлагания от индустриални газове, отпечатъци от пръсти и др. Придава на стъклото изключителен кристален блясък, а повърхността изсъхва без следи. Не съдържа агресивни вещества, не дразни ръцете, нито уплътнителите на прозорци и почистващите кърпи. Подходящ е за измиване на рамките на прозорците, независимо дали са от метал, елоксиран метал или дърво. Подходящ е за огледала, външни и вътрешни стъкла и всякакви други детайли от стъкло.
Препоръки за употреба: Разрежда се според степента на замърсяването до 1:500. Използвайте професионални средства, за да постигнете най-добър ефект.
Подходящ за: ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Разфасовки: 1л - бутилка, 5л - туба, 10л - туба.
Предупреждения за опасност: H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Препоръки за безопасност: P264 Да се измие лицето, ръцете старателно след употреба.
P280 Използвайте предпазни очила.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на
няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
Срок на годност: 3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място.

направи запитване

make inquiry
Име
Фамилия
Съгласен съм с условията за ползване виж тук