PRO GLASS

Професионален продукт за почистване на стъклени повърхности

PRO GLASS е почистващ препарат за стъклени и лъскави повърхности на алкохолна основа.

Приложение на продукта: Слабоалкален почистващ препарат за стъклени и лъскави повърхности на алкохолна основа.
Препоръки за употреба: Препаратът се използва чрез спрей-пистолет, като се нанася от 25-30см разстояние. Изчаква се за реакция, след това се изтрива с чиста и суха памучна или микрофибърна кърпа, която не оставя власинки. Придава изключителен гланц на стъклените повърхности.
Подходящ за: ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Разфасовки: 1л - бутилка, 5л - туба, 10л - туба.
Предупреждения за опасност: Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Препоръки за безопасност: P264 Да се измие лицето и ръцете до лактите старателно след употреба
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице, P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
Срок на годност: 3 години. Съхранявайте в оригинални добре затворени опаковки в помещение защитено от пряка слънчева светлина.

направи запитване

make inquiry
Име
Фамилия
Съгласен съм с условията за ползване виж тук