DECIDE ALD

Универсален алкален обезмасляващ и почистващ продукт за повърхности и стоманени детайли

DECIDE ALD е универсален алкален обезмаслител и е професионален почистващ продукт за различни видове подови повърхности. Има силно обезмасляващо действие срещу растителни, животински и минерални замърсявания.

Приложение на продукта: DECIDE ALD - алкален обезмаслител е универсален, професионален почистващ продукт за различни видове подови повърхности (теракот, мрамор, гранитогрес, мoзайка и др.). Има силно обезмасляващо действие срещу растителни, животински и минерални замърсявания.

Препоръки за употреба: В зависимост от замърсяванията препаратът се прилага като разтвор с концентрация от 1:5 до 1:20. Оптимален температурен режим 30°C - 50°C.
Подходящ за: ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Разфасовки: 1л - бутилка, 5л - туба, 10л - туба.
Предупреждения за опасност: Н314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно уврежда очите.
Препоръки за безопасност: P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P314 При неразположение потърсете медицински съвет/ помощ.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
Срок на годност: 3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място.

направи запитване

make inquiry
Име
Фамилия
Съгласен съм с условията за ползване виж тук