AHD GEL

Гелообразен дезинфектант за ръце (биоцидно разрешително)

AHD GEL е дезинфектант с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие, като областта на приложение е хигиенна дезинфекция на ръце и кожа.

Приложение на продукта: Биоцидът е дезинфектант с бактерицидно, фунгицидно и ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка) действие, като областта на приложение е хигиенна дезинфекция на ръце.
Препоръки за употреба: Биоцидът е готов за употреба. Втрива се в продължение на 1 минута в кожата на чисти и сухи ръце в количество не по-малко от 3мл, така че да се поддържа кожата на ръцете мокра от дезинфектанта през цялото време на въздействие. След втриване се оставя да изсъхне.
Подходящ за: ПРОФЕСИОНАЛНА И МАСОВА УПОТРЕБА.
Разфасовки: 0,5л - бутилка, 1л бутилка, 5л - туба, 10л - туба.
Технически характеристики: Главна група 1 - Дезинфектанти.
Продуктов тип 1 - Хигиена на човека.
Предупреждения за опасност: H225 Силно запалими течност и пари.
Препоръки за безопасност: 210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване.
Тютюнопушенето забранено.
P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.
Р243 Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество.
Р403+Р235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.
Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.
Срок на годност: 2 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място. Прочетете внимателно листовката преди употреба.

направи запитване

make inquiry
Име
Фамилия
Съгласен съм с условията за ползване виж тук