SANID

Професионален концентриран продукт за санитарни повърхности

SANID отстранява замърсявания от ръжда, варовикови отлагания и отлагания от урина. Разгражда остатъци от цимент, не оставя бели варовикови петна. Не е подходящ за киселинно чувствителни естествени покрития, например варовик и мрамор.

Приложение на продукта: Отстранява замърсявания, ръжда, варовикови отлагания и отлагания от урина по тоалетни чинии, бидета, писоари, фуги и силно замърсен санитарен фаянс, теракотени покрития, вани, фасади и плувни басейни. Разгражда остатъци от цимент, не оставя бели варовикови петна. Не съдържа солна киселина. Не е подходящ за киселинно чувствителни естествени покрития, например варовик и мрамор.
Препоръки за употреба: - За почистване на фаянс, теракотени покрития, вани, санитарни съоръжения и плувни басейни: Разреждане 1:10 до 1:30;
- За почистване на тоалетни, писоари и бидета: Нанася се, изчаква се няколко мин. и се изплаква обилно с вода. Ако е необходимо процеса се повтаря;
- За почистване след строителни дейности, почистване на бетонни и каменни фасади: Разреждане 1:10 до 1:20, фугите предварително се напояват с вода;
- За ежедневно почистване и поддържане 1:100. Третираните повърхности се изплакват с вода без да се подсушават (за да не се унищожи образуваният защитен филм).

Подходящ за: ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Разфасовки: 1,2кг - бутилка, 6кг - туба, 12кг - туба.
Предупреждения за опасност: H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Препоръки за безопасност: P260 Не вдишвайте аерозоли.
P264 Да се измие лицето, ръцете старателно след употреба.
P280 Използвайте предпазно облекло, предпазни ръкавици, предпазни очила.
P301+P330+P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ.
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ, на лекар.
P501 Съдържанието и съдът да се изхвърли в лицензирана фирма за третиране или за събиране на опасни отпадъци или разрешен център за събиране на опасни отпадъци, с изключение на празни чисти съдове, които могат да бъдат унищожени като неопасни отпадъци.
Срок на годност: 3 години в оригинални, добре затворени опаковки в помещение защитено от пряка слънчева светлина.

направи запитване

make inquiry
Име
Фамилия
Съгласен съм с условията за ползване виж тук