PKM RINSE

Течен, киселинен препарат за изплакване в миялни машини

PKM RINSE е силно концентриран препарат, предназначен за неутрализиране на основния детергент по време на изплакващия цикъл в миялната машина. Бързо подсушава и изключително добре гланцира съдове и прибори.

Приложение на продукта: Силно концентриран препарат, предназначен за неутрализиране на основния детергент по време на изплакващия цикъл. Бързо подсушава и изключително добре гланцира съдове и прибори. Ефективен в мека и твърда вода.
Препоръки за употреба: Работния разтвор в зависимост от различни фактори се дозира 0.1 - 0.6мл на 1л вода. Работната температура е 80-85°С.
Подходящ за: ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Разфасовки: 1л - бутилка, 5л - туба, 10л - туба.
Предупреждения за опасност: Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Препоръки за безопасност: P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.
P403 Да се съхранява на добре проветриво място.
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.
P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
P305+P351+P313 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Потърсете медицински съвет/ помощ.
Срок на годност: 3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място.

направи запитване

make inquiry
Име
Фамилия
Съгласен съм с условията за ползване виж тук