DECIDE TEXTILE

Професионален продукт за почистване на текстилни повърхности

DECIDE TEXTILE е за почистване на всички видове меки повърхности, премахва всякакви замърсявания. Подходящ е за дискови машини. Има приятен аромат.

Приложение на продукта: Професионален препарат за почистване на всички видове меки повърхности - килими, мокети, мокетни пътеки, текстилна тапицерия и др. DECIDE TEXTILE e продукт, който премахва всякакви замърсявания. Подходящ е за дискови машини. Има приятен аромат.
Препоръки за употреба: Преди нанасяне на препарата повърхността се почиства с прахосмукачка. В зависимост от замърсяването препаратът се разрежда в съотношение от 1:6 до 1:15. Работи се с еднодискова машина с мека четка. Пяната заедно със замърсяванията се отстраняват с водосмукачка. След изсъхване на килима се минава с прахосмукачка.
Подходящ за: ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Разфасовки: 1л - бутилка, 5л - туба, 10л -туба.
Предупреждения за опасност: H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Препоръки за безопасност: P280 Използвайте предпазни очила, предпазни ръкавици, предпазно облекло.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ, на лекар.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете
контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
Срок на годност: 2 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място.

направи запитване

make inquiry
Име
Фамилия
Съгласен съм с условията за ползване виж тук