CRYSTAL

Професионален продукт за ръчно измиване на съдове

CRYSTAL е високо концентриран продукт с добър полиращ ефект. Предназначен за измиване на чинии, чаши, домакински прибори, кухненско оборудване, PVC повърхности, емайл, никел, порцелан, лакирано дърво, и др.

Приложение на продукта: Високо концентриран продукт, предназначен за измиване на чинии, чаши, домакински прибори, кухненско оборудване, PVC повърхности, емайл, никел, порцелан, лакирано дърво, и др. с добър полиращ ефект. Всички повърхности подлежащи на третиране с вода могат да бъдат почиствани с Crystal. Продукта е разработен с изискването за максимална грижа за кожата на ръцете.
Препоръки за употреба: В зависимост от замърсяванията се прави работен разтвор, като 15-30мл от препарата могат да се разреждат в 5л вода. Работният разтвор се използва до пълното му замърсяване. При по-малка консумация се препоръчва 1-2 капки директно върху кухненската гъба за измиване.
Подходящ за: ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Разфасовки: 1л - бутилка. 5л - туба, 10л - туба.
Предупреждения за опасност: H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Препоръки за безопасност: P264 Да се измие лицето, ръцете старателно след употреба.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
Срок на годност: 3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място.
pictogram1

направи запитване

make inquiry
Име
Фамилия
Съгласен съм с условията за ползване виж тук