WC ACTIVE GEL

Професионален продукт за санитарни повърхности

WC ACTIVE GEL е подходящ за почистване на тоалетни чинии и писоари. Нанася се с помощта на дозиращата човка и се оставя да подейства няколко минути.

Приложение на продукта: Почистване на тоалетни чинии и писоари. Нанася се с помощта на дозиращата човка. Оставя се да подейства няколко минути. При необходимост използвайте четка.
Подходящ за: ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Разфасовки: 0,75л - бутилка, 5л - туба, 10л - туба.
Технически характеристики: <5% нейоногенни ПАВ;
≥5-<15% лимонена киселина;
<5% фосфорна киселина, аромат, багрило.
Предупреждения за опасност: H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Препоръки за безопасност: P260 Не вдишвайте аерозоли.
P264 Да се измие ръцете, лицето старателно след употреба.
P280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазни очила.
P301+P330+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайтеповръщане.
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ.
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P310 Незабавно се обадете на лекар, в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.
P321 Специализирано лечение (вж допълнителна инструкция за първа помощ на този етикет).
P405 Да се съхранява под ключ.
P501 Съдържанието и съдът да се изхвърли в лицензирана фирма за третиране или за събиране на опасни отпадъци или разрешен център за събиране на опасни отпадъци, с изключение на празни чисти съдове, които могат да бъдат унищожени като неопасни отпадъци.
Срок на годност: 3 години в оригинални, добре затворени опаковки в помещение защитено от пряка слънчева светлина. Да не се съхранява при температура под 5°C.

направи запитване

make inquiry
Име
Фамилия
Съгласен съм с условията за ползване виж тук