PKM CUPWASH

Професионален алкален продукт, предназначен за малки миялни машини и чашомиялни

PKM CUPWASH е силно концентриран и е предназначен за основен цикъл на миене в професионални чашомиялни машини. Служи за измиване на стъклени, кристални, порцеланови, керамични и чувствителни към миене чаши.

Приложение на продукта: Силно концентриран, алкален продукт, предназначен за основен цикъл на миене в професионални чашомиялни машини. Служи за измиване на стъклени, кристални, порцеланови, керамични и чувствителни към миене чаши. Изключително ефективен в мека и твърда вода.
Препоръки за употреба: Препаратът се прилага чрез дозиращо устройство при всеки цикъл на измиване. В зависимост от замърсяването на чашите или твърдостта на водата се използват работни концентрации: 1÷6мл на 1л вода. Работна температура: 55÷65°С.
Подходящ за: ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Разфасовки: 1л - бутилка, 5л - туба, 10л - туба.
Предупреждения за опасност: EUH031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Препоръки за безопасност: P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P314 При неразположение потърсете медицински съвет/ помощ.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съотвенствие с нормативната уредба.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
Срок на годност: 3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място, без отрицателни температури.

направи запитване

make inquiry
Име
Фамилия
Съгласен съм с условията за ползване виж тук