PENOFIX

Пенообразуващ дезинфектант за повърхности

PENOFIX е с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие, като областта на приложение е почистване и дезинфекция на водоустойчиви повърхности, оборудване, машини, съоръжения, резервоари в обекти за производство и търговия с храни, в животновъдството, във ветеринарната практика и дезинфекция на транспортни средства.

Приложение на продукта: Биоцидът е с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие, като областта на приложение е почистване и дезинфекция на водоустойчиви повърхности, оборудване, машини, съоръжения, резервоари в обекти за производство и търговия с храни, в животновъдството, във ветеринарната практика и дезинфекция на транспортни средства.
Препоръки за употреба: Повърхностите и оборудването, подлежащи на дезинфекция, предварително се почистват с топла вода 40°C - 60°C.
Върху водоустойчиви повърхности биоцидът се прилага чрез устройство за образуване на пяна/с високо или ниско налягяне/. Пеногенераторът се настройва да дозира работен разтвор на биоцида 2-5%,като разреждането се извършва с вода, загрята до 60°C. Пяната се нанася върху предварително почистените повърхности и се оставя да действа в продължение на 10-15 минути. След изтичане времето на въздействие третираните повърхности се изплакват обилна с питейна вода до пълно отстраняване на остатъците от биоцида.
Третирането на съдове и прибори за хранене и части от апаратура се извършва чрез потапяне/до пълното им покриване/ в работен разтвор 4-5% за 30-60 минути. След изтичане времето на въздействие следва обилно изплакване с питейна вода. Дезинфекцията на транспортни средства се извършва с работен разтвор 2% за 15 минути чрез избърсване или напръскване с пенообразуващи машини.
Подходящ за: ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Разфасовки: 1л - бутилка, 5л - туба, 10л - туба.
Технически характеристики: Главна група 1 - Дезинфектанти.
Продуктов тип 2 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни.
Продуктов тип 3 - Ветеринарна хигиена.
Продуктов тип 4 - Област на употреба свързана с храни и фуражи.
Предупреждения за опасност: Н290 Може да бъде корозивно за металите.
Н314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно уврежда очите.
Н400 Силно токсичен за водните организми.

ВНИМАНИЕ! ДА НЕ СЕ СМЕСВА С КИСЕЛИНА ИЛИ КИСЕЛИ ПРЕПАРАТИ! ОТДЕЛЯ СЕ ОПАСЕН ГАЗ/ХЛОР!
Препоръки за безопасност: Р260 Не вдишвайте изпаренията.
Р273 Да се избягва изпускане в околната среда.
Р280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска.
Р301+Р330+Р331+Р310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Р303+Р361+Р353+Р310 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА ИЛИ КОСАТА: незабавно свалете цялото замърсено облекло.Облейте кожата с вода/вземете душ.Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Р305+Р351+Р338+Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Р501 Съдържанието /съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.
EUH031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ.
Срок на годност: 18 месеца. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място при температура над 5°C.

направи запитване

make inquiry
Име
Фамилия
Съгласен съм с условията за ползване виж тук