PACHICO SPRAY EX

Препарат за почистване на меки повърхности

За почистване на всички видове меки повърхности: килими, мокети, мокетни пътеки, текстилна тапицерия, автотапицерия и др., основно чрез спрей-екстрактор. При ръчно почистване се използва четка с найлонов косъм.

Приложение на продукта: За почистване на всички видове меки повърхности: килими, мокети, мокетни пътеки, текстилна тапицерия, автотапицерия и др., основно чрез спрей-екстрактор.

Препоръки за употреба: Преди нанасяне на препарата повърхността се почиства с прахосмукачка. В зависимост от замърсяването се приготвя работен разтвор в съотношение от 1:50 до 1:100. Работи се със спрей екстракционна машина. При ръчно почистване се използва четка с найлонов косъм. Препаратът не се пени, бързо изсъхва. След изсъхване да се мине с прахосмукачка.
Подходящ за: ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Разфасовки: 1л - бутилка, 5л - туба, 10л - туба.
Предупреждения за опасност: H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Препоръки за безопасност: Р305+Р351+Р338+Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Р301+Р330+Р331+Р310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата.НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Срок на годност: 3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място.

направи запитване

make inquiry
Име
Фамилия
Съгласен съм с условията за ползване виж тук