PACHICO SCOT PL

Високонцентриран дезинфектант за повърхности

PACHICO SCOT PL с бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно и спороцидно действие, като областите на действие са дезинфекция на водоустойчиви повърхности в здравни и лечебни заведения, повърхности, които влизат в контакт с храни, лабораторна посуда, чрез потапяне, повърхности в обекти за интензивно отглеждане на животни и други.

Приложение на продукта: Биоцид с бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно и спороцидно действие, като областта на действие включва:

- дезинфекция на водоустойчиви повърхности в здравни и лечебни заведения;
- дезинфекция на повърхности, които влизат в контакт с храни;
- дезинфекция на инструменти/ лабораторна посуда, чрез потапяне;
- дезинфекция на повърхности в обекти за интензивно отглеждане на животни;
- дезинфекция на повърхностите на МПС, превозващи хранителни и животински продукти и суровини;
- дезинфекционни бариери на гранично-пропусквателни пунктове.
Препоръки за употреба: Биоцидът е концентрат, от който се изготвят водни работни разтвори. Третирането се извършва чрез опръскване, забърсване или потапяне.
Минимално ефективни работни разтвори на на биоцида и време на въздействие:
- Бактерицидно и дрождецидно действие - 0,2% работен разтвор за 30 мин и 0,1% работен р-р за 60 мин.
- Туберкулоцидно действие - 0,4% работен разтвор за 60 мин.
- Вирусоцидно действие - 1% работен разтвор за 2 мин.
- Спороцидно действие - 6% работен разтвор за 60 мин.
Подходящ за: ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Разфасовки: 1л - бутилка, 5л - туба, 10л - туба.
Технически характеристики: Главна група 1 - Дезинфектанти.
Продуктов тип 2 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни.
Продуктов тип 3 - Ветеринарна хигиена.
Продуктов тип 4 - Област на употреба, свързана схрани и фуражи.
Предупреждения за опасност: H290 Може да бъде корозивно за металите.
H331 Токсичен при вдишване.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
H334 Може да причини алергични или астматични симптоми, или затруднения в дишането при вдишване.
H400 Силно токсичен за водните организми.
Препоръки за безопасност: P261 Избягвайте вдишване на изпаренията.
P271 Да се използва само на октрито или на добре проветриво място.
P272 Да не се изнася замърсеното работно облекло извън работните помещения.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазни очила/ предпазно облекло/ предпазна маска за лице.
P285 В случай на лоша вентилация носете респираторни защитни средства.
P363 Изперете замърсеното работно облекло преди повторна употреба.
P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно със сапун и вода.
P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция улесняваща дишането.
P333 + P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: потърсете медицински съвет/ помощ.
P342 + P311 При симптоми на затруднено дишане: обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода, в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и до колкото това е възможно. Продължавайте да промивате. 
P403 + P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява пълнозатворен.
P311 обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.
Срок на годност: 3 години. Съхранявайте в оригиналната опаковка, на сухо място.

направи запитване

make inquiry
Име
Фамилия
Съгласен съм с условията за ползване виж тук