PACHICO DZF HL

Хлорен дезинфектант за повърхности

Биоцид с бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно (HBV, HIV) действие и почистващ ефект на повърхности в здравни и лечебни заведения, обекти за търговия и производство на храни, обекти с обществени предназначение, санитарни възли и тоалетни, транспортни средства и транспортни бариери, на предмети за обслужване на болни хора, лабораторна посуда, болнично бельо и работно облекло.

Приложение на продукта: Биоцид с бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно (HBV, HIV) действие и почистващ ефект, като областите на приложение са:

- дезинфекция на повърхности в здравни и лечебни заведения, обекти за търговия и производство на храни, обекти с обществени предназначение, санитарни възли и тоалетни, транспортни средства и транспортни бариери;
- дезинфекция на предмети за обслужване на болния;
- дезинфекция на лабораторна посуда;
- дезинфекция на болнично бельо и работно облекло.
Препоръки за употреба: Биоцидът се прилага под формата на водни работни разтвори с концентрации 0,5%-2%. Дезинфекция и почистване на повърхности в здравни и лечебни заведения, обекти за търговия и производство на храни, обекти с обществени предназначение, санитарни възли и тоалетни, транспортни средства и транспортни бариери се извършва чрез забърсване или опръскване с:

- 0,5% работен разтвор при време на действие 2 часа.
- 1,0% работен разтвор при време на действие 1 час.
- 2,0% работен разтвор при време на действие 30 минути.
Подходящ за: ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Разфасовки: 1л - бутилка, 5л - туба, 10л - туба.
Технически характеристики: Главна група 1 - Дезинфектанти.
Продуктов тип 2 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни.
Продуктов тип 4 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи.
Предупреждения за опасност: H290 Може да бъде корозивно за металите.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H400 Силно токсичен за водните организми.
H411 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност: P260 Не вдишвайте изпаренията.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазни очила/ предпазно облекло/ предпазна маска за лице.
P301 + P330 + P331 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P303 + P361 + P353 + P310 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА ИЛИ КОСАТА: незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/ вземете душ. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P305 + P351 + P338 + P310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода, в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и до колкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.
EUH031 При контакт с кисели не отделя токсичен газ.
EUH206 ВНИМАНИЕ! Да не се използва заедно с други продукти. Може да отдели опасни газове (хлор).
Срок на годност: 1 година. Съхранявайте в оригиналната опаковка, на сухо място.

направи запитване

make inquiry
Име
Фамилия
Съгласен съм с условията за ползване виж тук