KSM

Гланциращ препарат за изплакване в съдомиялни машини

KSM е професионален продукт за изплакване в чашомиялни машини. Неговата формула осигурява безпроблемно оттичане на водата от чашите, заради омрежващото действие, което притежава. Съставът на продукта ускорява самостоятелното изсъхване без водни следи, като едновременно с това придава изключителен гланциращ ефект на стъклените чаши.

Приложение на продукта: Професионален киселинен продукт за изплакване в чашомиялни машини. KSM е разработен по формула, осигуряваща безпроблемно оттичане на водата от чашите, заради омрежващото действие, което притежава. Съставът на продукта ускорява самостоятелното изсъхване без водни следи, като едновременно с това придава изключителен гланциращ ефект на стъклените чаши.
Препоръки за употреба: Работният разтвор в зависимост от различни фактори се дозира 0.1÷0.6мл на 1л вода. Работната температура е 80÷85°С.
Подходящ за: ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Разфасовки: 1л - бутилка, 5л - туба, 10л - туба.
Предупреждения за опасност: H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Препоръки за безопасност: P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.
P403 Да се съхранява на добре проветриво място.
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено
P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
P305+P351+P313 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Потърсете медицинска помощ.
Срок на годност: 3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място.

направи запитване

make inquiry
Име
Фамилия
Съгласен съм с условията за ползване виж тук