DECIDE OXI

Професионален продукт за текстилни повърхности с активен кислород

DECIDE OXI е с активен кислород за почистване на всички видове меки повърхности – килими, мокети, мокетни пътеки, текстилна тапицерия. Има приятен аромат.

Приложение на продукта: Професионален препарат с активен кислород за почистване на всички видове меки повърхности - килими, мокети, мокетни пътеки, текстилна тапицерия. Има приятен аромат.
Препоръки за употреба: Разрежда се в съотношение от 1:6 до 1:15. Работи се с еднодискова машина с мека четка. Пяната заедно със замърсяванията се отстраняват с водосмукачка. След изсъхване на килима се минава с прахосмукачка.


Подходящ за: ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Разфасовки: 1л - бутилка, 5л - туба, 10л - туба.
Предупреждения за опасност: H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Препоръки за безопасност: P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазни очила/ предпазна маска за лице.
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ, на лекар.
Срок на годност: 2 години. Съхранявайте в оригинални опаковки.

направи запитване

make inquiry
Име
Фамилия
Съгласен съм с условията за ползване виж тук