DECIDE ACD CIP

Киселинен препарат за CIP системи

DECIDE AСD CIP е с висока степен на защита на материалите и силно изразено миещо въздействие, подходяща за използване както за машинно, така и за ръчно измиване.

Приложение на продукта: DECIDE AСD CIP е течност с регулируемо пенообразуване, висока степен на защита на материалите и силно изразено миещо въздействие, подходяща за използване както за машинно, така и за ръчно измиване. Замърсявания от органичен произход, като мазнини и белтъци се разлагат и емулгират, а минералните наслоявания, като варовик се разтварят.
Препоръки за употреба: В зависимост от замърсяванията препаратът се прилага като разтвор с концентрация от:
- за почистване на системи и конвектомати в ХВП от 0,5% до 1,5% при температура 40 - 80°С.
- за почистване на резервоари в ХВП от 1% до 2,5% при температура 40 - 95°С.
Препаратът е подходащ за киселинен етап на очистка след работа с DECIDE ALD CIP.
Подходящ за: ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Разфасовки: 5л - туба, 10л - туба.
Предупреждения за опасност: H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Препоръки за безопасност: P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.
Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P314 При неразположение потърсете медицинска помощ.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.
P273 Да се избягва изпускане в околната.
Срок на годност: 3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място.

направи запитване

make inquiry
Име
Фамилия
Съгласен съм с условията за ползване виж тук